اصطلاحات تخصصی

مخزن معماری (Architecture Repository)

مخزن معماری مکانی منطقی برای سازماندهی مواد مرجع و نتایج کار معماری است که برخی یا تمام آن ممکن است در ابزار مخزن فیزیکی مانند کابینت اسناد بایگانی شوند.

سلسله توالی فرآیندها( PHD مخفف کلمه Process Hierarchy Diagram )

دیاگرامی است که ترتیب فرآیندها یا در واقع سلسله مراتب فعالیت ها را به صورت درختی نمایش می دهد.