مقالات تخصصی

تدوین و بکارگیری معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران
1399/10/13
در این مقاله گزارشی، به پیشرانها، نحوه تدوین، چارچوب و محتوای معماری مرجع شرکتهای برق منطقه ای (RECRA) پرداخته شده است. همچنین نحوه استفاده از این معماری مرجع در ارتقای سطح بلوغ مدیریت معماری سازمانی و توسعه فناوری اطلاعات در شرکتهای برق منطقهای بیان شده است. این معماری مرجع به نحوی تدوین شده است، که در زنجیره ارزش صنعت برق، کلیه فرآیندهای حوزه انتقال برق را در بر دارد و شرکتهای برق منطقه ای می توانند با استفاده از روش های توصیف شده در این معماری مرجع، معماری تفصیلی خود را توسعه دهند.