معرفی کتاب

معرفی کتاب

1399/10/13
نام کتاب: مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی
مولف:امیر مهجوریان

انتشارات: ادیبان روز

---

 
1399/10/13
نام کتاب :معرفی اصول، مبانی و روش های معماری سازمانی سرویس گر
مولف :فریدون شمس-امیر مهجوریان
ناشر :دانشگاه شهید بهشتی

---

 
1399/10/13

عنوان کتاب: معماری سازمانی در عمل  چارچوب توگف، ابزار تحقق معماری سازمانی

مولف:دکتر سید رئوف خیامی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز و ریاست آزمایشگاه معماری سازمانی 

دکتر ستار هاشمی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز 
مهندس امیر درجه دانش آموخته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و دارنده مدرک توگف

ناشر:موسسه فرهنگی دیباگران تهران 

---

 
1399/10/13
عنوان کتاب :راهنمای علمی برنامه‌ریزی معماری سازمانی
مولف:محمدعلی عباسی-مریم وجدی‌وحید-فرزاد سلطانی-مجید قیطاسی
انتشارات:دیباگران تهران