جلسات آموزشی

1400/06/08
دوره آموزشی ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی توسط دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو برگزار گردید.