برگزاری چهارمین وبینار سازمانی با موضوع

برگزاری چهارمین وبینار سازمانی با موضوع "معماری سازمانی چابک"

1400/04/08

چهارمین وبینار سازمانی با موضوع "معماری سازمانی چابک" در روز 3شنبه مورخ 1400/04/08و از ساعت 9 الی 11برگزار گردید...