اخبار

اعضاء کارگروه معماری سازمانی

 1. سرکار خانم دهستانی(ستاد وزارت نیرو)
 2. جناب آقای دانش آرا(ستاد وزارت نیرو)
 3. جناب آقای احمدی(ستاد وزارت نیرو)
 4. سرکار خانم ایلخانی(ستاد وزارت نیرو)
 5. جناب آقای گلشن روغنی(ستاد وزارت نیرو)
 6. جناب آقای امیری(شرکت توانیر)
 7. جناب آقای پرنیان(شرکت مدیریت منابع آب ایران)
 8. جناب آقای امینی(شرکت مهندسی آب و فاضلاب)
 9. جناب آقای عدالت پور(شرکت برق منطقه ای تهران)
 10. جناب آقای راوند(شرکت برق منطقه ای تهران)
 11. سرکار خانم محب(شرکت برق منطقه ای فارس)
 12. جناب آقای کمیلی فر(شرکت توزیع استان گلستان)
 13. جناب آقای سعادت فر(شرکت توزیع استان گلستان)
 14. جناب آقای کرمی(شرکت نرم افزاری گلستان)
 15. جناب آقای درودیان(شرکت برق حرارتی)